لر، لر کوچک، کوهدشت

ویژگی ها

آثار دیرینه شناسی

زبان و لهجه

بازی ها