لر، لر کوچک، دره شهر

ویژگی ها

آثار دیرینه شناسی

آثار باستانی