لر، لر کوچک، خرم آباد

ویژگی ها

آثار دیرینه شناسی

آثار باستانی

آثار تاریخی

بازی ها

بزرگان

پوشاک

هنر، فیلم مستند