لر کوچک

اقوام ایرانی، لر کوچک

شهرها

ازنا

الشتر

الیگودرز

پلدختر

خرم آباد

دره شهر

دورود

رومشکان

کوهدشت

نهاوند

روستاها

امام زاده قاسم

چالانچولان

فلک الدین

 کاکارضا

 ولیعصر

عشایر

عشایر لر کوچک