قوم ترکمن، ویژگی های مشترک

آثار تاریخی

بازی ها

بزرگان 

پوشاک زنان

پوشاک مردان

خوراک

صنایع دستی

مداوا

مذهب

مراسم 

مراسم ذکر خنجر

مسکن

معیشت