اقوام ایرانی، قشقایی

شهرها

فیروزآباد

روستاها

عشایر

دره شوری

شش بلوکی

عمله

فارسیمدان

کشکولی

قوم قشقایی

ویژگی های مشترک