قشقایی

اقوام ایرانی، قشقایی

شهرها

فیروزآباد

روستاها

عشایر

دره شوری

شش بلوکی

فارسیمدان

کشکولی