قشقایی، طایفه فارسی‌مدان

ویژگی ها

پیشینه تاریخی

تیره ها

کوچ