قشقایی، طایفه عمله

ویژگی ها

پیشینه تاریخی

تیره ها

کوچ