قشقایی، طایفه دره شوری

ویژگی ها

پیشینه تاریخی

کوچ