فارس، گناباد

ویژگی ها

آثار تاریخی

زبان و لهجه

بازی ها

بزرگان

صنایع دستی