فارس، گلپایگان

ویژگی ها

آثار تاریخی

ابزار

بازی ها

بزرگان

پوشاک

زبان و لهجه

صنایع دستی

مراسم

مسکن