فارس، گرگان

ویژگی ها

آثار دیرینه شناسی

آثار تاریخی

زبان و لهجه

بازی ها

بزرگان

پوشاک