فارس، کازرون

ویژگی ها

آثار باستانی

آثار تاریخی

پیشینه تاریخی

بزرگان

پوشاک

معیشت