فارس، پاسارگاد

ویژگی ها

آثار دیرینه شناسی

آثار باستانی

آثار تاریخی