فارس، ورامین

ویژگی ها

آثار دیرینه شناسی

آثار تاریخی

زبان و لهجه