فارس، همدان

ویژگی ها

آثار باستانی

آثار تاریخی

زبان و لهجه

پیشینه اقتصادی

بزرگان

خاندان ها

صنایع دستی