فارس، نیشابور

ویژگی ها

آثار دیرینه شناسی

آثار تاریخی

زبان و لهجه

پیشینه اقتصادی

بازی ها

بزرگان موسیقی

خاندان ها

صنایع دستی