فارس، نطنز

ویژگی ها

آثار دیرینه شناسی

آثار تاریخی

صنایع دستی