فارس، میبد

ویژگی ها

آثار تاریخی

بازی ها

صنایع دستی