فارس، لار

ویژگی ها

آثار باستانی

آثار تاریخی

زبان و لهجه

بزرگان

پوشاک