فارس، قم

ویژگی ها

آثار دیرینه شناسی

آثار تاریخی

پیشینه تاریخی

زبان و لهجه

بازی ها

بزرگان

صنایع دستی