فارس، فسا

ویژگی ها

آثار دیرینه شناسی

آثار باستانی

بزرگان