فارس، شهرضا

ویژگی ها

آثار تاریخی

بازی ها

بزرگان

صنایع دستی

مراسم