فارس، سیرجان

ویژگی ها

آثار تاریخی

بازی ها

زبان و لهجه

صنایع دستی

معیشت