فارس، سروستان

ویژگی ها

آثار دیرینه شناسی

آثار باستانی

آثار تاریخی

بزرگان