فارس، ساوه

ویژگی ها

آثار دیرینه شناسی

آثار تاریخی

زبان و لهجه

بزرگان

بازی ها

پوشاک