فارس، زرقان

ویژگی ها

آثار تاریخی

صنایع دستی

معیشت