فارس، جندق

ویژگی ها

آثار تاریخی

بزرگان

پوشاک

خوراک

ابزار

مداوا

مراسم