فارس، تربت حیدریه

ویژگی ها

آثار تاریخی

بازی ها

بزرگان

زبان و لهجه