فارس، بیرجند

ویژگی ها

آثار تاریخی

بزرگان

بازی ها

صنایع دستی