فارس، بهبهان

ویژگی ها

آثار دیرینه شناسی

آثار باستانی

آثار تاریخی

بزرگان

پوشاک

صنایع دستی

مراسم