فارس، بروجرد

ویژگی ها

آثار تاریخی

بازی ها

بزرگان

خاندان ها

پیشینه اقتصادی

صنایع دستی