فارس، ایزدخواست

ویژگی ها

آثار باستانی

آثار تاریخی

معماری