فارس، اردکان

ویژگی ها

آثار دیرینه شناسی

آثار تاریخی

بزرگان

معیشت