فارس، اراک

ویژگی ها

آثار تاریخی

زبان و لهجه

بازی ها

بزرگان

پوشاک

هنر، فیلم مستند