فارس، آباده

ویژگی ها

آثار تاریخی

بزرگان

صنایع دستی