عشایر لر کوچک- ویژگی های کلی

ویژگی ها

بازی ها

پوشاک زنان

پوشاک مردان