خوزی، هفت تپه

ویژگی ها

آثار باستانی

آثار تاریخی