خوزی، مسجدسلیمان

ویژگی ها

آثار باستانی

آثار تاریخی

بزرگان