خوزی، عشایر عرب، طایفه سواعد

ویژگی ها

پیشینه تاریخی

تیره ها