خوزی، عشایر عرب، طایفه سواری

ویژگی ها

قلمرو

تیره ها