خوزی، عشایر عرب، طایفه سرخه

ویژگی ها

قلمرو

تیره ها