خوزی، عشایر عرب، طایفه سادات

ویژگی ها

طایفه سادات