خوزی، عشایر عرب، طایفه بنی لام

ویژگی ها

قلمرو

تیره ها