خوزی، عشایر عرب، طایفه بنی طرف

ویژگی ها

پیشینه تاریخی

ساختار قدرت

ساختار ایلی

بیت ها