خوزی، عشایر عرب، طایفه بنی ساله

ویژگی ها

قلمرو

تیره ها