خوزی، عشایر عرب، طایفه بنی راشد

ویژگی ها

قلمرو

تیره ها