خوزی، عشایر عرب، طایفه بنی خالد

ویژگی ها

جمعیت

قلمرو