خوزی، عشایر عرب، طایفه بنی تمیم

ویژگی ها

پیشینه تاریخی

تیره ها