خوزی، عشایر عرب، طایفه باوی

ویژگی ها

قلمرو

تیره ها